STÄNG
Clarion Hotel Wisby Destination Gotland ABF GEAB Gotlands Media Sparbanken Gotland Länsförsäkringar Gotland Naprapatcenter Järn AB Södertorg Frendo Databyrån STÄNG

Om oss

Vilka vi är och vårt uppdrag

Gotlands Musikstiftelse, i dagligt tal kallad GotlandsMusiken, bildades 1988 och har Region Gotland som huvudman. Vårt ändamål är att bedriva musikverksamhet och ska som regional musikinstitution utgöra en central punkt inom det gotländska musiklivet, med en värdegrund baserad på ledorden närhet, öppenhet och tradition.

De flesta känner nog GotlandsMusiken som en blåsorkester, men vi är mycket mer än så. Det är vår glädje att verka för ett levande musikliv och ett rikt konsertutbud på hela Gotland, året om. Vi producerar och arrangerar konserter, vi stöttar, inspirerar och samverkar med öns musikliv och dess innevånare. Vi samarbetar med, och kompletterar, både det kommersiella, det fria och det ideella musiklivet och lägger särskild tonvikt på barn och unga i vår verksamhet. Vi arbetar även med att stötta de musikgenrer som i mindre utsträckning klarar sig kommersiellt på ön, så som klassisk musik och jazz. Samtidigt värnar vi om den traditionella blåsmusikens spridning och överlevnad.

Trots att Gotland är Sveriges minsta region med få åretruntboende och den kommun med näst flest invånare i vad som klassas som glesbygd har vi ett fantastiskt rikt, varierat och högkvalitativt musikutbud där GotlandsMusiken är, och strävar efter att fortsätta vara, en starkt bidragande kraft. Vi är stolta över att vara öns professionella musikaliska basresurs med våra 14 anställda musiker som både tillgängliggör, skapar förutsättningar för, och kompletterar det lokala musiklivet.

GotlandsMusiken uppbär statliga och regionala verksamhetsanslag genom det som heter KulturSamverkansModellen för att bedriva professionell musikverksamhet på Gotland i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen och i samklang med Region Gotlands kulturplan. GotlandsMusikens verksamhetsanslag betalas ut och administreras av Kultur- och Fritidsförvaltningen samt av Statens Kulturråd. 

Foto: Anna Ericsson

Vår verksamhet

Vårt regionala musikuppdrag omfattar konsertverksamhet i skolan och vården liksom offentliga konserter i biblioteken och i våra konsertserier. Utöver detta gör vi en mängd samverkansprojekt med exempelvis Länsteatern, Tonsättarskolan i Visby och Kulturskolan på Gotland. Totalt genomförs ca 340 konserter och aktiviteter per år för drygt 30.000 personer. Då tillgänglighet och närhet är viktigt för oss är målet att ha en jämn fördelning mellan evenemang i Visby och på landsbygden. exempelvis var denna spridning år 2019: 51% på Gotland utanför Visby, 44% i Visby och 5% i på fastlandet eller i utlandet.

GotlandsMusikens musiker och ensembler är organiserade så att institutionen ska kunna erbjuda en stor genrebredd och därmed ett stort, kvalitativt och varierat musikutbud. Bredden öppnar också för nyskapande och genreöverskridande projekt, inte sällan i samverkan med lokala aktörer. Våra 14 anställda musiker arbetar både enskilt, i mindre ensemble konstellationer och tillsammans i vår blåsorkester. Vissa anställda har också kombinerade arbetsuppgifter både som musiker och producenter.

GotlandsMusiken har sina repetitions-, personal-, och administrativa lokaler i Vibble, söder om Visby. Där arbetar förutom musikerna GotlandsMusikens direktör, ekonom, kanslist, kombinerad ljudtekniker/vaktmästare, kommunikatör samt våra producenter.


Historia

GotlandsMusikens historia går tillbaka till nationalbeväringen 1838, då man insett behovet av att försvara Gotland. I den militära uppbyggnaden på ön ingick från 1845 även ett antal musiker för signalgivning som så småningom blev till en större militärorkester på Gotland.
 
1973 blev orkestern en del av den statliga regionmusiken och fick därmed med både ett militärt och civilt uppdrag. Vid den tiden startades även Visby Storband som hade sitt första offentliga framträdande 1974. Storbandet, som idag bytt namn till Gotland Big Band, var vid bildandet det enda statligt stödda storbandet under regionmusiken och turnerade flitigt både i Sverige och utlandet under ledning av kapellmästare Olle Lind. 1988 bildades Gotlands Musikstiftelse, allmänt känt som GotlandsMusiken, som en helt civil organisation där ägandet övertogs av Gotlands kommun men fortfarande med betydande statliga anslag. De nya stadgarna förtydligade stiftelsens ändamål:
 
Ändamålet med verksamheten är att bedriva musikverksamhet. Gotlands Musikstiftelse skall därvid vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution.
 


1988 hade Gotlandsmusiken 26 anställda musiker, varav 22 på var anställda på heltid. Till skillnad från många andra regionala musikorganisationer som bildades detta år behöll man blåsorkestern som utgångspunkten för verksamheten. Man lade också till en stråkkvartett på deltid. Syftet med detta var att dels ha möjlighet att utveckla blåsmusiktraditionen samtidigt så kunde man kunde förse försvaret med cermonimusik. Genom att dela in orkestern i mindre grupper kunde man framföra musik i en rad olika ensembleformer; blåsarkvintett, saxofonkvartett brassensemble, jazzensemble och inte minst kunde man behålla storbandet intakt.

År 2001 blev startpunkten för de populära konsertserierna som sedan dess är en hörnsten i institutionens publika verksamhet. 2004 lades regementet P18 på Gotland ner och därmed försvann GotlandsMusikens formella koppling till försvaret. I och med uppbyggnaden av nya Gotlands regemente har dock samarbete så sakta tagit fart igen men i huvudsak i ceremoniella sammanhang. 2009 beslutade Sveriges Riksdag om nya nationella kulturpolitiska mål vilka bland annat omfattade att professionell kultur skulle finnas i alla landets regioner. Som ett verktyg för detta infördes 2011 den så kallade KulturSamverkansModellen, där stat och respektive region överenskommer om delad finansiering utifrån de regionala kulturplanerna, vilken GotlandsMusikens verksamhet ligger under idag.


Kansli

Helena Wessman
Länsmusikchef
helena.wessman@gotlandsmusiken.se
070-311 64 74

Marie Larsson
Kanslist
marie.larsson@gotlandsmusiken.se

Therese Wahlgren
Ekonom
therese.wahlgren@gotlandsmusiken.se

Kristin Parknert
Kommunikatör
gomu.kommunikation@gmail.com

Vera Kebbe
Barn- och ungdomsproducent
vera.kebbe@gotlandsmusiken.se
0498-26 44 50

Magnus Jonsson
Ljudtekniker/Vaktmästare
magnus.jonsson@gotlandsmusiken.se
070-44 77 990

Styrelse Gotlands Musikstiftelse 2023–26 

Inger Harlevi
Visby (M)
ordförande

Björn Dahlström
Lärbro (C)
vice ordförande

Filip Reinhag
Eskelhem (S)
ledamot

Margareta Carlström Nilsson
Eskelhem (S)
ledamot

Berit Cedergren Onsjö
Fröjel (M)
ledamot

Eva Pettersson
Väskinde (C)
ledamot

Micke Seid
Lärbro (MP)
ledamot

Carin Rosell
Visby (S)
ersättare

Andreas Vall
Visby (M)
ersättare

Rebeca Gajardo Angel
Vallstena (C)
ersättare