Bild på Trazan och Banarne och en barnkör samt GotlandsMusikens Orkester på Wisby Strand

Unga

GotlandsMusiken har Barn & Unga som en prioriterad målgrupp.

Unga lyssnare:
GotlandsMusikens målsättning är att erbjuda varje elev på låg- och mellanstadierna på ön en musikupplevelse om året genom skolkonserter med främst småensemblerna. Vid sidan om dessa arrangerar GotlandsMusiken även konserter för riktade målgrupper som barn, unga och familj.

GotlandsMusiken är huvudarrangör för Arts School Day. Detta årliga evenemang möjliggör att samtliga åttondeklassare på Gotland får uppleva musik, teater, dans och konst en tidig höstdag. GotlandsMusiken samarbetar här nära med öns högstadieskolor, Länsteater Gotland, Gotlands Konstmuseum, estetlinjerna på Wisbygymnasiet m fl.

Unga deltagare:
GotlandsMusiken erbjuder ett stort antal Barnmusikaler som genomförs i samarbete med klasser från låg- och mellanstadiet. I dessa specialskrivna musikaler sjunger och agerar barnen uppbackade av någon av GotlandsMusikens småensembler.

GotlandsMusiken arrangerar också Imagine Sweden:
• Sveriges bästa och bredaste musiktävling för unga artister 13-21 år
• Inom alla musikstilar: hårdrock, klassiskt, jazz, visa och traditionell musik
• Givande och utvecklande både för dig som tänkt vinna hela tävlingen eller bara vill prova på att stå på scen för första gången.
• Öppet för alla konstellationer: solo, duo, band/ensemble, med loopmaskin, backtracks eller hur du vill!
• Är en del av det internationella Imagine-nätverket: Du kan gå från lokal final till den svenska finalen Imagine Sweden och kanske vidare till Imagine International Final
• Du kan sjunga och spela dig till gigs gär på ön, på svenska festivalscener eller långt ut i Europa och världen
• Kan vara Din språngbräda mot en professionell karriär inom musiken!

GotlandsMusiken producerar även Gotlands Sinfonietta som vid konserterna kompletteras med GotlandsMusikens professionella blåsare, slagverkare, kontrabasist och pianist.
Gotlands Sinfonietta genomförs i samarbete med Musikaliska Sällskapet, Uppsala Universitet Campus Gotland och Kulturskolan Gotland.

Vi är även stolta samarbetsparter till:
• Gotlands Musikalkompani, som utgör plantskola för musikaliskt och gruppdynamiskt växande. Samarbetet har resulterat i högkvalitativa musikaluppsättningar med GotlandsMusikens Orkester som musikalisk plattform.
• Gotlands Tonsättarskola, där GotlandsMusiken årligen genomför workshops med unga, aspirerande tonsättare som utmynnar i den årliga festivalen Ljudvågor. GotlandsMusiken har under årens lopp uruppfört ett hundratal alster från studenternas penna.
• Uppsala Universitet Campus Gotland, där GotlandsMusiken hjälper till med att organisera musikensembler och aktiviteter.
• Kulturskolan Gotland, där GotlandsMusiken i olika samarbeten och aktiviteter vill uppmuntra bruket av orkesterinstrument.
• Musicano Studios, där GM inom ramen för konceptet ”Raise” har låtit arrangera housemusik för akustiska instrument, backtracks och sång.

Youth

GotlandsMusiken has children and young people as a dedicated priority area.

Young listeners:

One of GotlandsMusiken's objectives is to offer each pupil in primary schools of the island at least one live music treat per year through school concerts with mainly the smaller ensembles. In addition, GotlandsMusiken organizes dedicated public concerts for children, families and young people.

GotlandsMusiken has initiated and organizes the Arts School Day, an annual event where all eight-graders on Gotland come to Visby to encounter music, theatre, dance and plastic arts during one day in early autumn. GotlandsMusiken collaborates here with the island’s secondary schools, the regional theatre, the plastic art museum, the esthetic study programs in high school etc.

Producer:
anna.hederstedt@gotlandsmusiken.se

Young participants:

GotlandsMusiken offers numerous Children Musicals, which are performed together with primary school classes. In these especially composed musicals, the pupils sing and act backed by any of GotlandsMusiken’s smaller ensembles.

For more info, please contact info@gotlandsmusiken.se

GotlandsMusiken organizes also Imagine:

 • Sweden’s best and broadest music competition for young artists 13-21 years
 • All music styles incorporated, e.g. heavy metal, classical, jazz, folk, traditional music and singer/songwriters
 • Encourages and develops young talents, both those that look for a future professional career and those who just want to try out performing on stage for the first time.
 • Open for all constellations: solo, duo, band/ensemble – with loop machines, backtracks or whatever!
 • Is a part of the international Imagine network, organized by Jeunesses Musicales International: young talents may advance from a local stage to the Swedish final, and even to the international final
 • Young talents may win gigs on local levels, in Swedish festivals, or on European and even international stages

Producer:
anna.hederstedt@gotlandsmusiken.se

Gotlands Sinfonietta

Is a chamber orchestra with a string section made up of talented students from the Culture School and local university, amateurs and music teachers, and where GotlandsMusiken’s professional musicians join in for the concerts. The Sinfonietta is produced by GotlandsMusiken and also supported by the local music society “Musikaliska Sällskapet”, the Gotland Culture School and Uppsala University Campus Gotland.

Producer:
magnus.dungner@gotlandsmusiken.se

GotlandsMusiken is also the proud partner to:

 • Gotlands Musikalkompani (Gotland Musical Company), the nursery for musical, social and group dynamic growth. The collaboration has resulted in high quality musical productions with the GotlandsMusiken Orchestra as the musical platform for young and talented singers. Over the years, several of the participants have proceeded to become well-established singers and musical artists on national stages.
 • Gotlands Tonsättarskola (Gotland School of Composition), a unique pre-conservatory 2-year study program, where GotlandsMusiken’s musicians participates in workshops for young, aspiring composers, which results in the annual festival Ljudvågor, where the students composition works of the year are being presented. Over the years, GotlandsMusiken has performed more than a hundred compositions from the students’ pens.
 • Uppsala University Campus Gotland, where GotlandsMusiken assists in organizing music ensembles and events.
 • Culture School Gotland, where GotlandsMusiken through various collaborations and activities wishes to encourage the use of orchestral instruments among the students.
 • Musicano Studios in Visby, where GotlandsMusiken within the “Raise” concept have commissioned arrangements for acoustic instruments, backtracks and voice.
This post is also available in: English